เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
(ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์  ภูมิเขต)
 
..................................................................
 
            ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์  ภูมิเขต) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 วงเงินสัญญาจ้างจำนวน 133,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น
 
            ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว