เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลังสุขศาลา (ซอยบ้านนายเสรี)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลังสุขศาลา (ซอยบ้านนายเสรี)
 
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลังสุขศาลา (ซอยบ้านนายเสรี) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 55/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  17 กันยายน 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  21 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลังสุขศาลา (ซอยบ้านนายเสรี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว