เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง 
(รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
..............................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ลงวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 334,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)     
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว