เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง       ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
.............................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้วลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว