เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่ชุดข้อมูล "แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรณีเหตุรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ติดตามสถานณ์การฯ ได้ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ชุดข้อมูลเพื่อปลูกฝังจิดสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจเบื้องต้นต่อทุกภาคส่วนให้ร่วมเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้
    เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ คสช. เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้เผยแพร่ชุดข้อมูล "แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง" ต่อบุคลากรในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่า ที่พักและร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมิให้เพิกเฉยและมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ บุคคลที่มีลักษณะ/พฤติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมทั้งสามารถแจ้งรายละเอียดที่สำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งมิให้เหตุร้ายเกิดขึ้นได้ สามารถดาวน์โหลดได้ชุดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เอกสารประกอบหรือจากเว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว (www.sakaeo.go.th)

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่ชุดข้อมูล "แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว