เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

    ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น
    บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว