เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา(ถนนสายข้างศาลากลางบ้าน ไปหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9
บ้านหลังสุขศาลา  (ถนนสายข้างศาลากลางบ้าน ไปหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) …………………………………………………….
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา (ถนนสายข้างศาลากลางบ้าน ไปหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 56/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.
 
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา(ถนนสายข้างศาลากลางบ้าน ไปหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว