เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
     (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 3
------------------------------------------
                       ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E4/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 จำนวนเงิน 10,303,000 บาท(สิบล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง (งวดที่ 3) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                       งวดที่ 3 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,545,450 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่น  ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
                       - งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
                       - งานคอนกรีตคานชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                       - งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                       - งานบันได ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
                       - งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                       - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

                      ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ      ณ     วันที่    2    เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว