เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
 
....................................................
 
                 ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดย บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 6/2559 (สอบราคา)  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 199,500.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นั้น
 
                 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 21 ธันวาคม  2558  เวลา 11.00 น
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว