เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (สถ.ศพด.2) บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E7/2558 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จำนวนเงิน 1,795,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   งวดที่ 1 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท       (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                    - ถมดิน,ปรับพื้นที่,วางผังก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างฐานราก,เสา,คาน,พื้น แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างวางท่อระบบสุขาภิบาลใต้อาคาร แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ
 
                   งวดที่ 2 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ก่อสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ
 
                   งวดที่ 3 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ
                   - บุกระเบื้องเซรามิคผนัง แล้วเสร็จ
                   - วางท่อระบบสุขาภิบาลภายในผนัง แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
                   - ปูกระเบื้องเซรามิคพื้น ขนาด 8” x 8” แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างพื้นซีเมนต์ขัดมัน แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างฝ้าระแนงภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ
  
                   งวดที่ 4 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้
                   - ก่อสร้างฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบภายในอาคาร แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
                   - ปูกระเบื้องเซรามิคพื้น ขนาด 12” x 12” แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งราวระเบียง + เฉลียง แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ
 
                     งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ทาสีผนังและส่วนอื่นของอาคาร แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งพร้อมส่งมอบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
                   - เชื่อมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลเข้ากับระบบภายในโรงเรียน แล้วเสร็จ
                   - ทดสอบระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
                   - เก็บทำความสะอาดภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน แล้วเสร็จ

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป                              

 
ประกาศ     ณ    วันที่   18   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว