เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการควบคุมไฟป่าและการเผาวัชพืชในเขตเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เทศบาลเมืองสระแก้วมักประสบเหตุไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนเป็นประจำ รวมทั้งยังเกิดปัญหาหมอกควันเศษเถ้าฝุ่นละอองปลิวฟุ้งกระจายในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นบริเวณกว้าง อาจมีสาเหตุจากการเผาขยะและกิจกรรมการเผาวัชพืชในที่โล่งกว่างในเขตเทศบาล ซึ่งมีผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับสภาวะธรรมชาติของโลกมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอความร่วมมือประชาชนดังนี้
1. งดเว้นการจุดไฟเผาทุกประเภท ทุกกรณี ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องการเผาวัชพืชจากการเกษตรกรรมต้องมีการทำแนวกันไฟ และควบคุมไฟอย่างใกล้ชิด โดยให้ขออนุญาตและอยู่ในความควบคุมของเทศบาลเมืองสระแก้ว
2. หากผู้จุดไฟเผาทุกประเภท ทุกกรณีในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วไม่แจ้งขออนุญาตจากเทศบาล หรือขออนุญาตแล้วไม่จัดทำแนวกันไฟและมิได้ควบคุมให้ไฟอยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครองจนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามเข้าไหม้ป่าหรือพื้นที่ชุมชนจนเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
หากพบเห็นอัคคีภัย โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-3724-2333 , 0-3724-1045 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการควบคุมไฟป่าและการเผาวัชพืชในเขตเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว