เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)
 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 1
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E1/2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จำนวนเงิน 6,314,000 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                     งวดที่ 1 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,262,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้
                             - รื้ออาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง ,อาคารเรียนแบบ ป 1 ก จำนวน 1 หลัง และอาคารส้วม 10 ที่นั่ง (สน.ศท.ส.10) จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จ
                             - ถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                             - ก่อสร้างฐานราก,เสา,คาน ชั้นล่าง แล้วเสร็จ
                             - ก่อสร้างคานรับพื้นเวที แล้วเสร็จ
                             - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน แล้วเสร็จ
 
                        ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่   29   ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ     ณ    วันที่    28    เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว