เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บ้านห้วยแก้ว)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บ้านห้วยแก้ว)
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บ้านห้วยแก้ว) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E3/2559 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และผู้รับจ้าง ได้ขอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 100 ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน  370,800 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด 
                   - ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

 

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่  27  มกราคม  2559  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ    ณ    วันที่   26   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บ้านห้วยแก้ว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว