เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2559)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง      สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจ
และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2559)
.........................................................
 
                ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมเป็นเงิน 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
 
                โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 คนโดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
 
          ก. กำหนดวันทำงานปกติ
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ 5 วัน)
 
          ข. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                   หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
          ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                   1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
                   2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้างดังนี้
                             - งานการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง การดัดแปลง การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                             - งานออกแบบเขียนแบบ เกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ การกำหนดรายการก่อสร้าง การออกแบบและประมาณราคา ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                             - งานการสำรวจ ควบคุม  ตรวจสอบ การขุดและถมดิน หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                             - งานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
                             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกำหนด
                   3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
 
          ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                   - เป็นสัญชาติไทย
 
                อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 13/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
                    ราคากลาง                               135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง            200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         3 เดือน
                    เอกสารสอบราคา เลขที่  13/2559
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  14  มีนาคม  2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17  ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                    อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มีนาคม พ.ศ.2559


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว