เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 ----------------------------------------
 
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ชุมชนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ดังนี้
                        1. ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขาพีทีที
                        - บริเวณถนนเทศบาล 1 ข้างศาลหลักเมือง (บ้านหนองนกเขา) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ PWA1-58 SK005)
 
                        2. ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์        
                        - บริเวณถนนเทศบาล 31 จากสี่แยกกลางซอยถึงสนามกอล์ฟ (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ PWA1-58 SK011)
 
                        3. ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ
                        - บริเวณจากบ้านนายศักดิ์ดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14 (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ PWA1-58 SK014)
 
                        4. ชุมชนเมืองย่อยที่  7 บ้านศูนย์การค้าเมืองทอง
                        - บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต์) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่กปภ.ข1 -0337/57)
 
                       
                        5. ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 บ้านลัดกะสัง
                        - บริเวณซอยไปสำนักสงฆ์ลัดกะสัง (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ PWA1-58 SK018)
 
                        6. ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 1
                        - บริเวณซอยข้างร้านทรีบอยสเต็ก ข้างค่ายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ PWA1-58 SK020)
 
 
                        ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 2,158,000 บาท     (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                    3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 863,200 บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. 
 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ      ณ      วันที่    18    เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว