เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 42 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ข้อ 107 และ ข้อ 109 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ดังนี้
  1.ยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
  2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3.ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชม. โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น.
  หลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนนำไปประกอบคำขอลงทะเบียน (แบบ อส.16) คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร
  สถานที่ลงคะแนนออกเสียงนอกเขตจังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมปางสีดา (ชั้นล่าง) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต. จ.สระแก้ว 037-241622 ต่อ 111 และ 037-241624


    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว