เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่ที่มีภาวะเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการ
"โครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง
ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2559"

************************
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
          ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง
กิจกรรม
          เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
          เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
          ณ วัดประชาสามัคคี หนองนกเขา (เวลา 09.00 - 15.00 น.)
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
          ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2 บ้านลัดกะสัง (เวลา 09.00 - 15.00 น.)
กิจกรรมการจัดบริการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดังนี้
          1. ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และการประเมินภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง
          2. ตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยพยาธิใบไม่ในตับ และพยาธิอื่นๆ ในประชากรกลุ่มเสียง
          3. ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดสายตา ประกอบการตัดแว่น สำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา
          4. ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์
          5. ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและโรคในช่องปาก
          6. ให้ความรู้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง

หมายเหตุ : ผู้มาใช้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เท่านั้น และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย ถ้าไม่ได้นำมาให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือ อสม. หรือกรรมการชุมชน รับรอง


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่ที่มีภาวะเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว