เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 ซอย 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 ซอย 1
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 ซอย 1 ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E1/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จำนวนเงิน4,403,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 และผู้รับจ้าง ได้ขอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
                        งวดที่ 1 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 25 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                        - ดำเนินการรื้อรั้วสนามกีฬายาวประมาณ 120 เมตร และถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร           ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร
                       - ดำเนินการก่อสร้างบ่อพัก พร้อมฝาบ่อ คสล. จำนวน 44 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 451 ท่อน และถมดินกลบทั้งหมด แล้วเสร็จ
                        งวดที่ 2 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                       - ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
                        งวดที่ 3 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                       - ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
                        งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 35 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง     45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                        - ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อม คสล. คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,483 ตารางเมตร         แล้วเสร็จ
                       - ดำเนินการก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 417.10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง และหยอดยางมะตอยตลอดสายทาง แล้วเสร็จ
                       - ทำการติดตั้งป้ายบอกชื่อโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลกำหนด
                       - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 150 วัน
 
                        ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 25 พฤษภาคม  2558  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ    ณ    วันที่   22   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 ซอย 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว