เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย

    รายละเอียดข่าว


ข้อความ
    ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ที่ดินดังต่อไปนี้
    (๑) ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป
    (๒) ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินสิ้นสิทธิเข้าทำประโยชน์แล้วและครอบครองโดยบุคคลที่มิใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดินมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ ขึ้นไป
    (๓) ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรแล้วและมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป
    โดยให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายตาม (๓) และให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งท้องที่ซึ่งพื้นที่เป้าหมายตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปิดประกาศนั้น มีหน้าที่รักษาความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของประกาศด้วย เพื่อให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมายยื่นคำร้องเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันปิดประกาศ
    เนื่องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินได้ปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายในหลายพื้นที่ ดังนั้น จึงให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด


    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว