เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยกระทรวงหมาดไทยได้รับแจ้งว่ามีสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ ที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ว่ามีข้อความที่ระบุเรื่องให้มีการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ มิได้มีข้อความที่บัญญัติเรื่องการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ประกอบกับขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในประเด็นการเสนอร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเรื่องการจัดตั้งหรือควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว