เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

*****************
 
                        ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 แล้วนั้น

                        เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศใช้เทศบัญัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศณวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ.  2559

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว