เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว 
*************************
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยพนักงานสถาน ธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
                  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
                             ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว               จำนวน  ๑  อัตรา
 
                   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
                             - ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
                             ๒.๑  มีสัญชาติไทย
                             ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                             ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                             ๒.๔  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค ดังนี้
                                      ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                      ข)  วัณโรคในระยะอันตราย
                                      ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                      ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                                      จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
                             ๒.๕  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจในสังคม
                             ๒.๖  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                             ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
                             ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
                             ๒.๙  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล
                             ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 
                             - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                             มีคุณวุฒิ หรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
                             ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
                             ๒. เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานรักษาของ ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน หรือตำแหน่งเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษา ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป
                             ๓. เคยดำรงตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๖ ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๔ ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนั้น เฉพาะสถานธนานุบาลที่ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานรักษาของ ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว หรือตำแหน่งเทียบเท่า เท่านั้น
 
                   . อัตราเงินค่าจ้างที่จะได้รับ
                   อัตราค่าจ้างขั้นแรก  ๖,๔๗๐  บาท
 
                   ๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                   ๑. ดำเนินการเขียนตั๋วหรือพิมพ์ตั๋วรับจำนำทรัพย์สินและจำนวนเงินตามที่ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการสถานธนานุบาลสั่ง และสั่งพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ ผู้จำนำตามกฎหมายได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งการรับจำนำและการไถ่ถอน
                   ๒. ดำเนินการเย็บตั๋วรับจำนำ เล่มหนึ่งมี ๑๐๐ ชุด พร้อมทั้งให้เก็บรักษาตั๋วรับจำนำดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
                   ๓. ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานสำเร็จลุล่วง
                  ๔. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
                  ๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
                   ๕. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครสอบแข่งขันและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และเขียนด้วยหมึกเป็นลายมือของตนเอง  ห้องสำนักปลัดเทศบาล  ชั้น  ๒  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ
                   โดยผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 
                   ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
                             ๖.๑  ใบสมัครเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
                             ๖.๒  รูปถ่ายผู้สมัคร  ขนาด  ๒  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน)                 จำนวน  ๒  รูป
                             ๖.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)                               จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)               จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๖.๕  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (รับรองสำเนาถูกต้อง)        จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๖.๖  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันสมัครสอบ)       จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๖.๗  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ
 
                   ๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
                   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว  เป็นเงิน  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
 
                   ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
                   วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
                   ๙. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ

  วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ สถานที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาควิชาทั่วไป 
- กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับโรงรับจำนำ
- ระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กำหนด
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง
- ทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ตามที่กรรมการสอบกำหนด
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาควิชาสัมภาษณ์
- บุคลิกท่าทาง การแต่งกาย
- ท่วงทีวาจา การตอบคำถาม
- ความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ความรอบรู้เกี่ยวกับโรงรับจำนำ
ตามที่กรรมการสอบกำหนด

                   ๑๐. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  มี  ๓  ภาค  ประกอบด้วย
                             ๑๐.๑ ภาควิชาทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
                             - กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับโรงรับจำนำ
                             - ระเบียบงานสารบรรณ
                             - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
                             ๑๐.๒ ภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)โดยวิธีการปฏิบัติ ทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
                             ๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
                             - พิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง เช่น บุคลิกท่าทาง การแต่งกาย ท่วงทีวาจา การตอบคำถาม ความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรอบรู้เกี่ยวกับโรงรับจำนำ
                            
                   ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
                   ผู้ใดเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาควิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและรวมทุกวิชาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
 
                  ๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                   ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  และมีเกณฑ์การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
                             ๑๒.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาควิชาเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
                             ๑๒.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
                             ๑๒.๓ ผู้สอบได้ผู้ใดขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น  คือ
                             -  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว
                             -  ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                             -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่เทศบาลกำหนด 
                             -  ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้  เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นต้น
 
                   ๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง
                   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
                   ๑๔. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
                   ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันกับเทศบาล  ภายในวงเงินและหลักทรัพย์ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  หากไม่ทำสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล หรือให้พ้นจากตำแหน่ง
 
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ    ณ    วันที่    ๗    กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว