เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
*************************
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น
                   อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
 
                   ๒. วัน  เวลา  สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขัน  และรายวิชาสอบแข่งขัน
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ สถานที่
 
 
 
 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาควิชาทั่วไป 
- กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับโรงรับจำนำ
- ระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล ๑
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง
- ทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล ๑
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาควิชาสัมภาษณ์
- บุคลิกท่าทาง การแต่งกาย
- ท่วงทีวาจา การตอบคำถาม
- ความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ความรอบรู้เกี่ยวกับโรงรับจำนำ
โรงเรียนเทศบาล ๑
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
 
 
                   ๓.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ประกาศผลการเลือกสรร
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว จะประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น ๒
 
                   ๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
                   ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องแต่งกายในชุดสุภาพ และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบหลังจากที่เริ่มดำเนินการสอบไปแล้ว ๓๐ นาที ในแต่ละภาควิชาที่สอบ และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
                            
                   ๕. เกณฑ์การตัดสิน
                   ผู้ใดเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาควิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและรวมทุกวิชาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
 
                   ๖. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                    ๖.๑ การประกาศผลการสอบแข่งขัน จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาควิชาเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
                     ๖.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
                     ๖.๓ ผู้สอบได้ผู้ใดขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ
                               - ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว
                               - ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                               - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด 
                               - ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นต้น
 
                   ๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
                   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่สอบได้
                   อนึ่งในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็น   ผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือจะพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
 
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ    ณ    วันที่    ๓    ตุลาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๙
                                                          
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว  ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙
************************************************************************************
ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๐๐๑ นางสาววรางค์ศิริ  เพ็ชรพะเนาว์  
๐๐๒ นางสาวฐิติมา  จึงตระกูล  
๐๐๓ นางสาวนฤมล  แก้ววิเศษ  
๐๐๔ นางสาวนิศารัตน์  ยุทธารักษ์   
๐๐๕ นายโยธิน  จิตละมุน  
๐๐๖ นางสาวรวิกานต์  ศุกรเกยูร  
๐๐๗ นายพงษ์ภิษณุ  เกตุฉวี  
๐๐๘ นางสาวปภัสรา  แพทอง  
๐๐๙ นายนิพนธ์  ศรีนุ่นชุม  
๑๐ ๐๑๐ นายถิรวุฒิ  อนุจร  
๑๑ ๐๑๑ นางสาวจินต์กัญญา  สิทธิ์ธัชนนท์  
๑๒ ๐๑๒ นายวิชชากร  ปัดกอง  
๑๓ ๐๑๓ นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วยประสิทธิ์  
๑๔ ๐๑๔ นางสาวภาวิณี  ชาวทอง  
๑๕ ๐๑๕ นางสาวทิพานัน  เล็กเจริญ  
๑๖ ๐๑๖ นางสาวโสภา  แทนประเสริฐ  
๑๗ ๐๑๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเมฆ  
๑๘ ๐๑๘ นางสาวชลาลัย  สุวรรณประเวก  
๑๙ ๐๑๙ นางสกลสุภา  สันต์สวัสดิ์  
๒๐ ๐๒๐ นางสาวคมคาย  คุ้มมาลัย  
๒๑ ๐๒๑ นางสาวอลิสรา  ปิ่นเวหา  
๒๒ ๐๒๒ นางสาววิชุดา  กล่ำแพร  
๒๓ ๐๒๓ นางสาวภัทรมน  ใจซื่อ  
๒๔ ๐๒๔ นายยุทธนา  คำแก้ว  
๒๕ ๐๒๕ นางสาวศันสนีย์  สุขกุล  
๒๖ ๐๒๖ นางสาวดารุณี  อินอุ่นโชติ  
๒๗ ๐๒๗ นางสาวนุสรา  ตุ้ยพนม  
๒๘ ๐๒๘ นางสาวพลอยนภัส  อ่อนปานนิล  
๒๙ ๐๒๙ นางสาวนรีรัตน์  พงษ์สวัสดิ์  
๓๐ ๐๓๐ นายมาโนช  ชาวนอก  
๓๑ ๐๓๑ นางสาวอรวรรณ  เพ็ชรสมบัติ  
๓๒ ๐๓๒ นางสาวพัชยา  ทวีแสง  
๓๓ ๐๓๓ นางสาวณัฐรดา  พันธ์ดี  
๓๔ ๐๓๔ นางอรพรรณ  วุฒิ  
๓๕ ๐๓๕ นางสาววิไลลักษณ์  วงศ์มาตร์  
๓๖ ๐๓๖ นางสาวสุภาพร  ท่าประสาร  
๓๗ ๐๓๗ นางสาวธันยพร  พานิช  
๓๘ ๐๓๘ นางสาววริษา  แสนใหม่  
๓๙ ๐๓๙ นางสาวอรปรียา  แสนใหม่  
๔๐ ๐๔๐ นางสาวพรทิพา  พิทักษ์กรณ์  
๔๑ ๐๔๑ นางสาวสุนทรี  ฉิมสวัสดิ์  
๔๒ ๐๔๒ นาย ป.นราชัย  พลายด้วง  
๔๓ ๐๔๓ นางสาวเกศสุดา  ไวนุสิทธิ์  
๔๔ ๐๔๔ นางภาวนา  ธนูศร  
๔๕ ๐๔๕ นางสาวสายทิพย์  มาติยานนท์  
๔๖ ๐๔๖ นางสาวธันยพัฒน์  สระพิลึก  
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว