เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
*************************
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น
                   บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
                   ๑. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
                             รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
                   ๒. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                             ๒.๑ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
                             ๒.๒ ผู้สอบได้ผู้ใดขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ
                              -  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว
                              -  ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                              -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด 
                              -  ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นต้น
 
                   ๓. การบรรจุและแต่งตั้ง
                   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่สอบได้
 
                   ๔. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
                   ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว ต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ภายในวงเงินและหลักทรัพย์ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ทำสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล หรือให้พ้นจากตำแหน่ง
 
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ    ณ    วันที่    ๑๓    ตุลาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๙
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
(แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙)
******************************
ตำแหน่ง  พนักงานเขียนตั๋ว
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๐๐๔ นางสาวนิศารัตน์  ยุทธารักษ์   
๐๐๓ นางสาวนฤมล  แก้ววิเศษ  
๐๒๘ นางสาวพลอยนภัส  อ่อนปานนิล  
๐๒๖ นางสาวดารุณี  อินอุ่นโชติ  
๐๒๓ นางสาวภัทรมน  ใจซื่อ  
๐๒๐ นางสาวคมคาย  คุ้มมาลัย  
๐๒๗ นางสาวนุสรา  ตุ้ยพนม  
๐๔๐ นางสาวพรทิพา  พิทักษ์กรณ์  
๐๓๕ นางสาววิไลลักษณ์  วงศ์มาตร์  
๑๐ ๐๔๒ นาย ป.นราชัย  พลายด้วง      เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว