เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
*************************
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
                   เพื่อให้การปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว