เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สถิติการร้องเรียน

>>> รายงานบัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>> ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

>>> คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>>>
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองสระแก้ว
>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  <<<
>>>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลเมืองสระแก้ว รอบ 12 เดือน  <<<