เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน    
----------------------------
 
                       ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 กำหนดว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ........” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ นั้น
 
                       เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดังนี้
                       1.  ปัจจุบันเทศบาลเมืองสระแก้วได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมงานบริการของเทศบาลเมืองสระแก้วที่มีการ “พิจารณาอนุญาต” จำนวน 147 คู่มือ แยกเป็น
                            1.1 สำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน  จำนวน 86 คู่มือ
                            1.2 กองคลัง                รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน  จำนวน  6  คู่มือ
                            1.3 กองช่าง                 รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน  จำนวน 28 คู่มือ
                            1.4 กองสาธารณสุขฯ    รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน  จำนวน 21 คู่มือ
                            1.5 กองการศึกษา         รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน  จำนวน  3  คู่มือ
                            1.6 กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน  จำนวน  3  คู่มือ
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชนจากเดิม จะมีการแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กอง ทราบ เพื่อปฏิบัติต่อไป
                       2.  เมื่อมีการให้บริการประชาชนในภารกิจที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนไว้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง ให้บริการประชาชนตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
                       3.  ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองหรือผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนที่สำนัก/กอง รับผิดชอบดูแล
 
                       ในกรณีที่ปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มีการหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองหรือผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว แล้วแต่กรณีมีส่วนผิดหรือบกพร่องในการหลีกเลี่ยงหรือละเลยดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควรแก่หน้าที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่นั้น

                       4.  ประชาชนผู้รับบริการสามารถร้องเรียนปัญหา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนได้ ตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้
                            4.1  ติดต่อด้วยตนเอง  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                            4.2  ทางอินเทอร์เน็ต  (http : // www.sakaeocity.g0.th)
                            4.3  ทางโทรศัพท์  :  0-3724-1491  โทรสาร  0-3724-2702
                            4.4  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 12)  
 
                       ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วทราบทันที
 
                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว