เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
....................................................
 
                   ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน (ก.ก.ถ.)  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะขององ๕ืกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ขอความร่วมมือเทศบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผลจำนวน 3 แบบ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และเมื่อดำเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูลที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เทศบาลแจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ
 
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        
ประกาศ ณ วันที่  10  สิงหาคม  2564
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว