เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
...........................................                  

                   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม ต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว

                   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามข้อ 29 (3) แห่งระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว http://www.sakaeocity.go.th

                   ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขอให้แจ้งเทศบาลเมืองสระแก้ว ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่   29   ธันวาคม พ.ศ. 2564

     เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว