เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ดำเนินการการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ในเขตตัวเมืองสระแก้ว [ 24 มิ.ย. 2563 ]18
32 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ฉบับ [ 18 มิ.ย. 2563 ]21
33 ประกาศจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตพื้นที่ตัวเมืองสระแก้ว [ 17 มิ.ย. 2563 ]21
34 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 15 มิ.ย. 2563 ]23
35 ประกาศจาก อำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา [ 15 มิ.ย. 2563 ]22
36 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
37 ประกาศจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เรื่อง เผยแพร่สือเสียงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 9 มิ.ย. 2563 ]30
38 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]12
39 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]26
40 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]23
41 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 2 มิ.ย. 2563 ]25
42 เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 29 พ.ค. 2563 ]20
43 ประกาศจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตพื้นที่ตัวเมืองสระแก้ว [ 28 พ.ค. 2563 ]27
44 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 28 พ.ค. 2563 ]40
45 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]36
46 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 19 พ.ค. 2563 ]32
47 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]31
48 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]30
49 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]14
50 เทศบาลเมืองสระแก้ว รับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 1 พ.ค. 2563 ]36
51 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 27 เม.ย. 2563 ]66
52 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 23 เม.ย. 2563 ]36
53 เทศบาลเมืองสระแก้ว ซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) [ 20 เม.ย. 2563 ]32
54 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]34
55 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 17 เม.ย. 2563 ]33
56 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน [ 17 เม.ย. 2563 ]34
57 เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง [ 16 เม.ย. 2563 ]41
58 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 11) [ 16 เม.ย. 2563 ]38
59 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 15 เม.ย. 2563 ]43
60 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 เม.ย. 2563 ]35
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17