เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 947 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การติดตามความก้าวหน้าการออกข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ก.ค. 2565 ]56
222 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2565 ]45
223 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]56
224 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 29 มิ.ย. 2565 ]52
225 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเก็บ ขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]74
226 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]56
227 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 [ 23 มิ.ย. 2565 ]56
228 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]121
229 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา [ 15 มิ.ย. 2565 ]81
230 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันภัยฝุ่น PM 2.5 [ 6 มิ.ย. 2565 ]54
231 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]115
232 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด [ 1 มิ.ย. 2565 ]71
233 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะขนขยะมูลฝอย [ 31 พ.ค. 2565 ]56
234 เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]79
235 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]51
236 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]70
237 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว [ 19 พ.ค. 2565 ]66
238 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2565 ]74
239 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 2/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]76
240 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการสมัครลงทะเบียนรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA SHA Plus และ Thai Stop Covid 2 Plus [ 12 พ.ค. 2565 ]60
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48