เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 948 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย [ 29 มี.ค. 2567 ]13
22 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับชำระสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากแอปพลิเคชั่นถุงเงินด้วยวิธีการสแกนใบหน้าควบคู่กับการใส่รหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก [ 28 มี.ค. 2567 ]12
23 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]14
24 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 20 มี.ค. 2567 ]39
25 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4,5 และ 6/2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]13
26 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]11
27 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 13 มี.ค. 2567 ]14
28 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ การเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 11 มี.ค. 2567 ]15
29 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท [ 11 มี.ค. 2567 ]15
30 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 8 มี.ค. 2567 ]16
31 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2567 ]15
32 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ปี 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]15
33 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ ในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]14
34 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดถัง วางถุง [ 27 ก.พ. 2567 ]17
35 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยทั่วไป ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 [ 27 ก.พ. 2567 ]14
36 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]17
37 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]12
38 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]19
39 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมุลฝอย พ.ศ. ..... [ 20 ก.พ. 2567 ]12
40 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ขับเคลื่อนตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2567) (แผนปฏิบัติการ ACTION PLAN) [ 16 ก.พ. 2567 ]17
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48