เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 881 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารชนิดใหม่ [ 19 ต.ค. 2566 ]26
22 ประกาศจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง กำหนดลงชุมชนให้บริการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]23
23 ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี [ 18 ต.ค. 2566 ]19
24 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2566 ]26
25 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมนับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2566 ]18
26 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]28
27 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]27
28 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]26
29 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาร์บอนเครดิต [ 6 ต.ค. 2566 ]24
30 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 5 ต.ค. 2566 ]59
31 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]29
32 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]24
33 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]24
34 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการโอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ยังไม่สามารถผู้บัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ [ 18 ก.ย. 2566 ]22
35 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 12 ก.ย. 2566 ]29
36 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล สระขวัญ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]22
37 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ก.ย. 2566 ]17
38 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สรุปผลรับฟังคามคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง [ 6 ก.ย. 2566 ]25
39 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 5 ก.ย. 2566 ]13
40 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ด [ 5 ก.ย. 2566 ]17
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45