เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 948 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการฝนหลวงและช่องทางการแจ้งขอรับบริการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว [ 15 ก.พ. 2567 ]14
42 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]18
43 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานประกอบกิจการ (สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร,ตลาด,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]16
44 สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ [ 14 ก.พ. 2567 ]69
45 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [ 9 ก.พ. 2567 ]14
46 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง [ 7 ก.พ. 2567 ]13
47 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการจัดตั้งสโมสรเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 7 ก.พ. 2567 ]11
48 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 [ 6 ก.พ. 2567 ]17
49 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีภาษี 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]34
50 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สายพันธุ์ JN.1 [ 22 ม.ค. 2567 ]22
51 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]13
52 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]13
53 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]12
54 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]12
55 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]13
56 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]12
57 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน กรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]11
58 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ [ 8 ม.ค. 2567 ]22
59 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]24
60 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]28
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48