เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 29 พ.ย. 2566 ]27
82 สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]24
83 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 24 พ.ย. 2566 ]24
84 ทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 20 พ.ย. 2566 ]28
85 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]32
86 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ [ 20 พ.ย. 2566 ]28
87 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ [ 16 พ.ย. 2566 ]33
88 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย นอกเวลาราชการ [ 3 พ.ย. 2566 ]39
89 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 2 พ.ย. 2566 ]51
90 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว รอบที่ 2 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]65
91 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]63
92 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]53
93 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]61
94 ประกาศจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม เรื่อง แจ้งแผนออกคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและอื่นๆ [ 19 ต.ค. 2566 ]55
95 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารชนิดใหม่ [ 19 ต.ค. 2566 ]55
96 ประกาศจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง กำหนดลงชุมชนให้บริการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]48
97 ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี [ 18 ต.ค. 2566 ]45
98 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2566 ]52
99 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมนับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2566 ]43
100 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]58
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49