เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 624 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ฉบับ [ 18 มิ.ย. 2563 ]46
82 ประกาศจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตพื้นที่ตัวเมืองสระแก้ว [ 17 มิ.ย. 2563 ]45
83 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2563 ]46
84 ประกาศจาก อำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา [ 15 มิ.ย. 2563 ]42
85 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 15 มิ.ย. 2563 ]65
86 ประกาศจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เรื่อง เผยแพร่สือเสียงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 9 มิ.ย. 2563 ]45
87 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]45
88 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]43
89 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]44
90 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 2 มิ.ย. 2563 ]50
91 เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 29 พ.ค. 2563 ]47
92 ประกาศจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตพื้นที่ตัวเมืองสระแก้ว [ 28 พ.ค. 2563 ]49
93 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 28 พ.ค. 2563 ]52
94 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]53
95 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 19 พ.ค. 2563 ]50
96 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]45
97 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]46
98 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]47
99 เทศบาลเมืองสระแก้ว รับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 1 พ.ค. 2563 ]47
100 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 27 เม.ย. 2563 ]55
101 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 23 เม.ย. 2563 ]46
102 เทศบาลเมืองสระแก้ว ซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) [ 20 เม.ย. 2563 ]45
103 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]47
104 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 17 เม.ย. 2563 ]47
105 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน [ 17 เม.ย. 2563 ]46
106 เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง [ 16 เม.ย. 2563 ]51
107 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 11) [ 16 เม.ย. 2563 ]44
108 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 15 เม.ย. 2563 ]566
109 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 เม.ย. 2563 ]45
110 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ [ 14 เม.ย. 2563 ]46
111 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 9 เม.ย. 2563 ]41
112 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ [ 7 เม.ย. 2563 ]48
113 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด [ 7 เม.ย. 2563 ]45
114 เทศบาลเมืองสระแก้ว เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 7 เม.ย. 2563 ]44
115 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]43
116 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเตือนภัยจากพายุฤดูร้อน [ 1 เม.ย. 2563 ]45
117 จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]41
118 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]43
119 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 30 มี.ค. 2563 ]70
120 เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตั้งจุดรองรับขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) [ 27 มี.ค. 2563 ]58
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16